آموزش پنل مدیااد

آموزش دریافت تراکنش‌های مالی و شارژ پنل در مدیااد

آموزش دریافت تراکنش‌های مالی و شارژ پنل در مدیااد

در این ویدئو آرزو احمدی به شما آموزش می‌دهد که چگونه در پنل مدیااد پنل خود را شارژ…

آموزش دریافت گزارش تبلیغات از پنل مدیااد

آموزش دریافت گزارش تبلیغات از پنل مدیااد

در این ویدئو آرزو احمدی به شما آموزش می‌دهد که چگونه در پنل مدیااد از کمپین‌های تبلیغاتی خود،…

آموزش ساخت کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ در پنل مدیااد

آموزش ساخت کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ در پنل مدیااد

در این ویدئو آرزو احمدی به شما آموزش می‌دهد که چگونه در پنل مدیااد یک کمپین تبلیغات ریتارگتینگ…

آموزش ایجاد و بارگزاری محتوای تبلیغاتی در پنل مدیااد

آموزش ایجاد و بارگزاری محتوای تبلیغاتی در پنل مدیااد

در این ویدئو آرزو احمدی به شما آموزش می‌دهد که چگونه در پنل مدیااد یک محتوای تبلیغاتی همسان…

آموزش ساخت کمپین تبلیغات همسان در پنل مدیااد

آموزش ساخت کمپین تبلیغات همسان در پنل مدیااد

در این ویدئو آرزو احمدی به شما آموزش می‌دهد که چگونه در پنل مدیااد یک کمپین تبلیغات همسان…