محمد تحصیلی

تبلیغات ریتارگتینگ چیست و چگونه عمل میکند؟

تبلیغات ریتارگتینگ چیست و چگونه عمل میکند؟

آیا تا کنون اصطلاح “ریتارگتینگ” به گوشتان خورده است؟ مدتی است که در جامعه تبلیغات اینترنتی کشور، نوع جدیدی…